Keyvisual Verein
Tapasztalt. Képzett.
Elkötelezett.

Az egyesületünk alapszabályzata

1 § az egyesület neve és székhelye

 1. Az egyesület a LOHNSTEUERHILFEVEREIN FULDATAL e.V. nevet választotta.
   
 2. A székhelye 34233 Fuldatal és az Amtsgericht Kassel egyesületi nyilvántartásában a.: 2068 számon jegyezték be. Az egyesület székhelye és ügyvezetése az Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main kerületben található.

2 § Az egyesület célja, az engedély keretein belüli szakszerű segítségnyújtás adózási ügyekben az adótanácsadásról szóló német törvény ( StBerG) 4 § 11 pont alapján

 1. Az egyesület a munkavállalók önsegélyező intézménye. Az egyesület nem folytat gazdasági üzleti tevékenységet és semleges világnézettel rendelkezik.
   
 2. A feladata kizárólag az, hogy az adótanácsadási törvény mindenkori érvényes változata (StBerG) 4 § 11. pontjában meghatározott keretek között adózási ügyekben segítséget nyújtson tagjainak.

  Az adótanácsadási törvény mindenkori érvényes változata (StBerG) 4 § 11. pontjában meghatározott keretek között az adózási ügyekben nyújtott segítségért nem számít fel semmilyen külön díjat.

  Az adótanácsadási törvény mindenkori érvényes változata (StBerG) 4 § 11. pontjában meghatározott keretek között végzett adózási ügyekben nyújtott segítség lelkiismeretes, titoktartással övezett és a végrehajtása a reklámokra vonatkozó szabályok(StBerG 8 §) alapján történik.

  A StBerG 4 § 11. pont szerinti jogosultság alapján az adózási ügyekben nyújtott segítségen kívül más gazdasági tevékenység gyakorlása nem engedélyezett.
   
 3. Az egyesületnek annak a pénzügyi igazgatósági intézmények a kerületében, ahol a székhelye van legalább egy tanácsadó pontot kell működtetni.

  A másik pénzügyi igazgatóságok kerületében szintén engedélyezett a tanácsadó pontok fenntartása.

  A StBerG 4 § 11. pont szerinti engedély keretében az adózási ügyekben folytatott tanácsadást csak azok a személyek folytathatják, akik a tanácsadó ponthoz tartoznak.

  Az egyesület a tanácsadó pont vezetőjének csak olyan személyt választhat, akik a szövetségi és tartományi hatóságok szintjén heti minimum 16 órás foglalkoztatás mellett legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik, vagy aki megfelel az adótanácsadási törvény szükséges feltételeinek.

  Ezek a feltételek nem érvényesek, ha a tanácsadó pont vezetője vagy adótanácsadója, adóügyi megbízott, vagy maga egy adótanácsadó társaság vagy ügyvéd, hiteles könyvvizsgáló, hiteles revizor, gazdasági revizori társaság vagy egy könyvvizsgáló társaság.
   
 4. Az egyesületnek a székhelye és a tanácsadó pont székhelye szerint illetékes Oberfinanzdirektion Frankfurt/Mai hivatal számára az alábbi folyamatokról kell közlést tenni:
  1. a tanácsadó pont megnyitása és bezárása;
  2. a tanácsadó pont vezetőjének a kirendelése vagy visszahívása;
  3. azoknak a személyeknek a neve, akik a StBerG 4 § 11.pont keretében adózási ügyekben történő segítség nyújtás esetén az egyesületet igénybe veszik. Az egyesületnek az Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main hivatal számára történő, a tanácsadó pont vezetőjének a kijelöléséről szóló közlése mellett azt az igazolást is be kell nyújtania, ami igazolja, hogy az érintett teljesíti az ennek a jogszabálynak a 2 § 3. szakasz 4. vagy 5. mondatában foglaltakat.
    
 5. Minden olyan személy, aki a StBerG 4 § 11.pont szerinti jogosultság keretében adózási ügyekben igénybe veszi az egyesület segítségnyújtását, be kell, hogy tartsa az előbbi mondatokban megnevezett kötelezettségeket.

  A StBerG 4 § 11.pontja szerinti jogosultság alapján az adózási ügyekben történő segítségnyújtás ügyiratait az egyesület tevékenységének a lezárását követően 10 évig meg kell őrizni.

  A kötelezettség azonban ezen határidő előtt megszűnik, ha az egyesület felszólította a tagot az ügyiratok átvételére és a tag hat hónapon belül megkapta a felszólítást, és miután megkapta a felszólítást, nem tett eleget ennek.

3 § a tagság

 1. Az egyesületnek minden természetes személy a tagja lehet. A felvétellel minden tag tudomásul veszi, hogy együttműködik a törvényben és a jogszabályokban meghatározott egyesületi cél érdekében.

  A tagságot visszamenőleges idővel és hatállyal is meg lehet állapítani.

  a) tagság, elévülés:

  az egyesületi tagság feljogosítja a tagot, hogy az egyesületi jogszabályok szerint tanácsadást kérjen az egyesülettől, amennyiben kifizette a tagdíjat.

  A tag köteles átadni minden, a tanácsadáshoz szükséges dokumentumot és a szükséges felvilágosításokat is közölnie kell.

  Nem támaszthat igényt az egyesület vagyonára.
   
 2. A belépésről írásban kell nyilatkozni az elnökség felé; ők döntenek a felvételről.
   
 3. A tagság befejezése:
  1. A kilépés szabad akarat alapján történik. Ezt a naptári év szeptember 30-ig kell írásban benyújtani az elnökség részére és majd a naptári év végén lép hatályba. A tanácsadó pont vezetőjének benyújtott felmondások nem érvényesek.
  2. A tagság kizárással is megszűnhet. A tagot akkor lehet kizárni, ha a tag a tagdíj megfizetésével több mint három hónapos késésben van, vagy ha a tag durván megsértette az egyesületi szerv jogszabályát vagy határozatait. A kizárásról a tag előzetes meghallgatása után az elnökség írásban dönt és ebben megnevezi az okokat. A tagnak joga van arra, hogy a kizárásról szóló döntés ellen a kézhezvételt követő egy hónapon belül írásban fellebbezést emeljen az elnökségnél. A fellebbezésről a következő taggyűlés dönt.
  3. A helyzet a tag elhalálozása esetén.
  4. A tagot törlik a tagsági listából. Az elnökség határozatával akkor lehet egy tagot törölni a tagsági listából, ha ő a kétszeres írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti ki az elmaradt tagsági díjakat. A törlésről csak akkor szabad dönteni, ha a 2. felszólítás kiküldését követően legalább 2 hónap eltelik és ebben a felszólításban benne szerepel a tagság törlésével való fenyegetés.
    
 4. A tagság befejezésével minden, a tagsági jogviszonyból eredő igény megszűnik - ez azonban nem érinti a tagdíjfizetési kötelezettséget.
   
 5. A tag egyesülettel szembeni, hanyagságból elkövetett kötelességszegésből vagy felületes, hamis tanácsadásból eredő károk miatti kártérítési igénye 3 év elteltével elévül. A határidő akkor kezdődik, amikor a tag számára terhelő adódöntés ismertté válik.
   
 6. Az egyesületbe történő belépéssel a tag az egyesület céljainak a megvalósítása érdekében belegyezik, hogy a személyes adatait elkérik, feldolgozzák és használják. Amennyiben az e-mail címet a Lohnsteuerhilfeverein egyesület rendelkezésére bocsátották, akkor a tag ezentúl egyben abba is belegyezik, hogy az egyesület céljának a keretében kiválasztott információkat csupán e-mailban közöljék.

4 § tagdíj

 1. A tagfelvétel díja 15,-- €. Ezt a belépéskor egy alkalommal kell kifizetni az egyesület számára. Ő egyes esetekben mérsékelheti vagy el is engedheti a felvételi díjat.
   
 2. Ezen túlmenően éves tagdíjat kell fizetni, ennek mértékét az elnökség határozza meg és ezt megfelelő módon a tag tudomására hozza. A tagdíjon túl nincsenek más díjak. A bírósági költségekre vonatkozó törvény (GKG) szerinti pénzügyi bírósági költségeket, valamint az ilyen eljárással összefüggő, harmadik fél igénybevétele által (ilyen pl. az adótanácsadó, az ügyvéd, stb.) keletkezett költségeket magának a jogsegélyt gyakorló tagnak kell viselni. Ugyanez vonatkozik az AO 89 § 3-5 bek. alapján megkért, kötelező felvilágosítás miatt keletkező illetékekre, díjakra. A tag kérésére az elnökség döntése alapján az egyesület átvállalhatja a költségeket.
   
 3. A tagdíj egy naptári évre szól, és a felvétel esetén az első tagsági év január 31. napján esedékes.
   
 4. A tagdíjkötelezettség az egyesület közvetlen igénybevételétől függetlenül fennáll.

5 § az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

 1. a taggyűlés,
 2. az elnökség

6 § a taggyűlés

 1. A taggyűlést akkor hívják össze, ha ezt az egyesület érdeke megkívánja, de évente legalább egy alkalommal, vagy három hónapon belül, ha egy, az üzleti könyvvizsgáló vizsgálati megállapításainak a fontos tartalmát, a tudomásra jutást követően a tagság tudomására kell hozni.
   
 2. A taggyűlést az elnökség hívja össze. Az összehívásról szóló értesítést írásban és 14 nappal a rendezvény előtt írásban minden tagnak meg kell küldeni.
   
 3. A rendkívüli összehívás az elnökség kötelessége, ha ezt az egyesület érdekei megkívánják, vagy ha ezt a tagok 20 %-a a célok és az okok meghatározásával írásban kéri.
  a) A szavazati jog minden olyan tagot megillet, aki a folyó évre megfizette a tagdíját. Minden tagnak egy szavazata van, ami nem ruházható át és személyesen kell leadni
   
 4. A taggyűlés feladatai:
  1. az elnökség megválasztása,
  2. az elnökség jelentésének az elfogadása,
  3. döntéshozatal azokról a javaslatokról, amelyeket az elnökség vagy a tagok előkészítettek.
  4. A könyvvizsgálati eredmény megvitatása, valamint az elnökség elbocsátása a vizsgált üzleti év során tanúsított ügyvezetése miatt.
  5. Jogszabályi módosítások.
  6. Az egyesület feloszlatása.
    
 5. A taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok többségének kell elfogadni. Egy határozat akkor is érvényes, ha az összes tag írásban kifejezte a határozat jóváhagyását. A jogszabály-módosításra, az egyesület feloszlatására vonatkozó határozathoz a megjelent tagok háromnegyedes többsége szükséges. Az egyesület a határozathozatalt követően egy hónapon belül minden jogszabály-módosítást be kell, hogy mutasson. A módosítást tartalmazó közlést az adott hitelesített közokirat másolatához kell mellékelni.
   
 6. Minden taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, ezt a jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírni.

7 § az elnökség

 1. Az elnökség két főből áll.
   
 2. A 8 évre szóló felkérést a taggyűlés határozatban hozza meg. Az elnökség az új választásig a hivatalában marad. Az elnökség tagjait csak fontos okból és a taggyűlés határozatával lehet leváltani. Az újraválasztás lehetséges.
   
 3. A törvény előtt és a törvényen kívül az elnökség képviseli az egyesületet. Minden elnökségi tag egyedül képvisel.
   
 4. Az elnökség vezeti az egyesület ügyvezetési ügyeit, kezeli az egyesület vagyonát és összehívja a taggyűlést. Az egyesület ügyvezetése egy vagy több elnökségi tagra, vagy egy az ezek által egy ügyvezetői szerződésben meghatározott más személyre is átruházható.
   
 5. Amennyiben kettő fő az elnökség, akkor egyhangúság szükséges. Az elnökség mentsül a BGB 181 § alól. Az elnökség és az elnökségi tagok, valamint ezek hozzátartozói közötti szerződéshez a taggyűlés hozzájárulása vagy belegyezése szükséges. Az elnökség az összes, a jogszabályokból adódó feladat költségének a felszámítására vonatkozó igénye mellett egy a tevékenységét honoráló megfelelő mértékű fizetségre is jogosult. A tevékenységért járó javadalmazás mértékéről a taggyűlés dönt.

8 § az egyesület feloszlatása

 1. Az egyesület feloszlatásáról a taggyűlés a határozatában dönt. Ehhez a megjelent tagok háromnegyedes többsége szükséges.
   
 2. Az egyesület vagyonának a felszámolásáról az elnökség dönt.

2014. februári állapot

Tanácsadókeresés

Országszerte 300 tanácsadó áll a rendelkezésére.

Az Ön előnyei

Legyen a Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. tagja és profitáljon a tapasztalatunkból.

Kapcsolat

Kérdése van? Örülünk ha felhív minket és szívesen tisztázzuk Önnel a felmerült kérdéseket.

Ügyfélszolgálati számunk

0561 - 70 75 75