Keyvisual Verein
deneyimli. kalifiye.
ilgili.

Dernek tüzüğümüz

§ 1 Dernek ismi ve merkezi

 1. Dernek LOHNSTEUERHILFEVEREIN FULDATAL e.V. ismini kullanır
   
 2. Merkezi 34233 Fuldatal'dadır ve Kassel Asliye Mahkemesinin dernekler sicilinde 2068 dernek sicil numarası ile tescil edilmiştir. Derneğin merkezi ve yönetimi Frankfurt am Main'de bulunan bölgesel mali müdürlük kapsamındadır.

§ 2 Derneğin amacı, StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında desteğin profesyonel bir şekilde uygulanması

 1. Dernek, işçiler tarafından kurulmuş bir imece organizasyonudur. Herhangi bir ekonomik ticaret sektörü üzerinde odaklanmamıştır ve dünya görüşü tarafsızdır.
   
 2. Görevi sadece, Vergi Danışmanlık Yasasının (StBerG) § 4 Numara 11'in her bir geçerli versiyonu uyarınca alınmış olan yetki çerçevesinde üyelerine vergi konularında destek sağlamaktır.

  Dernek, StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında destek için özel bir ücret almamaktadır.

  StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında verilen destek profesyonel, vicdani, gizliliğe uygun bir şekilde ve reklama ilişkin kurallar (§ 8 StBerG) göz önünde tutularak uygulanacaktır.

  StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında desteğin uygulanmasına ilişkin olarak başka ekonomik faaliyetlerin gösterilmesi yasaktır.
   
 3. Dernek, merkezinin bulunduğu bölgesel mali müdürlük kapsamında en az bir danışmanlık ofisine sahip olacaktır.

  Bölgesel olmayan yerlerdeki mali müdürlük kapsamlarında danışmanlık ofisleri aüılabilir.

  StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında destek sadece, bir danışmanlık ofisinde çalışan kişiler tarafından verilebilir.

  Dernek danışmanlık ofislerine müdür olarak sadece, federal veya eyalet makamları tarafından yönetilen vergiler alanında en az üç yıl boyunca, haftada en az 16 saat fiilen faaliyet göstermiş olan veya Vergi Danışmanlık yasası uyarınca öngörülen koşulları yerine getiren kişileri atayabilir.

  Bu koşullar, danışmanlık ofisine müdür olarak bir mali müşavir, vergi yetkilisi, vergi danışmanlık şirketi veya bir avukat, mali denetçi, yeminli muhasebeci, mali müşavirlik şirketi veya muhasebe denetim şirketi atanırsa uygulanmayacaktır.
   
 4. Dernek, merkezinin veya danışmanlık ofisinin bulunduğu yer nedeniyle Frankfurt/Main'de bulunan bölgesel mali müdürlüğe aşağıdaki konularda bildirimde bulunmak zorundadır:
  1. Danışmanlık ofisinin a'ılması veya kapanması;
  2. Danışmanlık ofisinin müdürünün atanması veya görevden azledilmesi;
  3. StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında destek esnasında dernekteçalışan kişilerin atanması; Dernek ayrıca, Frankfurt/Main'de bulunan bölgesel mali müdürlüğüne, danışmanlık bürosuna atanan müdürün bildirilmesinin yanı sıra işbu tüzüğün § 2 Madde 3 Cümle 4 veya Cümle 5&'deki koşulların yerine getirildiğine dair kanıt sunmak zorundadır.
    
 5. StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında destek esnasında dernekte çalışan tüm kişiler, yukarıda bulunan cümlelerde belirtilen yükümlülükler için sorumlu tutulacaktır.

  StBerG § 4 No. 11 uyarınca yetki çerçevesinde vergi konularında verilen desteğe ilişkin dosyalar, derneğin çyesine vergi konularında gçsterilen faaliyetlere son verilmesinden sonra 10 yıl süreyle saklanacaktır.

  Ancak bu yükümlülük, dernek üyeden dosyaları teslim almasını talep ederse ve üye bu talebi, talebi aldıktan sonra altı ay içinde yerine getirmez ise, anılan sürenin sona ermesinden önce iptal edilecektir.

§ 3 Üyelik

 1. Her bir gerçek kişi dernek üyesi olabilir. Her bir üye, derneğe kabul edilmesiyle birlikte derneğin yasal ve tüzüğe uygun olarak beyan edilen amacı için çalışacağını beyan etmektedir.

  Üyelik, geriye dönük şekilde geçerli olan geçmişte kalmış bir süre için de yapılabilir.

  a) Üyelik, zaman aşımı:

  Dernek üyeliği üyeye, muaccel dernek aidatı ödendiği sürece dernek tüzüğü uyarınca dernek tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi hakkını kazandırmaktadır.

  üye, derneğe danışmanlık için gerekli tüm belgeleri ve bilgileri vermek zorundadır.

  Derneğin malvarlığından kar payı alma hakkı bulunmamaktadır.
   
 2. Derneğe üyelik başvurusu yönetim kuruluna yapılacaktır, kabul bu organ tarafından karara bağlanacaktır.
   
 3. Üyelik aşağıdaki durumlarda sona erer:
  1. İsteğe bağlı ayrılma. Bu husus yünetim kuruluna cari takvim yılının 30 Eylül gününe kadar yazılı olarak bildirilecektir ve takvim yılının sonunda yürürlüğe girecektir. Danışmanlık ofisi müdürü nezdinde yapılan fesihler geçerli değildir.
  2. İhraç yoluyla. Dernekten ihraç, eğer bir çye aidat ödemek konusunda üç aydan daha uzun bir süre ile temerrüde düşmüş ise veya bir üye tüzüğü veya dernek organlarının kararlarını ağır şekilde ihlal etmiş ise gerçekleşebilir. İhraç hakkında karar yönetim kurulu tarafından yazılı olarak, üyenin daha önceki ifadesi uyarınca gerekçe belirtilerek alınacaktır. Üyenin yönetim kurulu nezdinde, yönetim kurulu tarafından ihraç kararını almasından sonra bir ay zarfında yazılı itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz hakkındaki karar, bir sonraki üye toplantısında alınacaktır.
  3. Üyenin vefatı halinde.
  4. Üye listesinden silinmek suretiyle. Üyelik aidatının ödenmesinde temerrüde düşen ve iki kere yazılı olarak uyarılmasına rağmen ödeme yapmayan bir üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten azledilebilir. İhraç kararı, 2. uyarının gönderilmesinin ardından en az 2 ay geçtikten sonra, bu uyarıda ihraç edilebileceğinin belirtilmiş olması koşuluyla alınabilir.
    
 4. Üyeliğin sona ermesi ile birlikte - aidat yükümlülüğünden bağımsız olarak - üyelik ilişkisinden kaynaklanan tüm haklar geçersiz olacaktır.
   
 5. Üyelerin dernek nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kusurlu davranma veya ihmal sonucu yanlış bilgilendirme nedeniyle oluşan hasar tazminat talepleri 3 yıl zarfında zamanaşımına uğrayacaktır. Bu süre, üyeye üyeyi yükümlülük altına sokan vergi bildiriminin bildirilmesi ile birlikte başlar.
   
 6. Üyeler derneğe üye olmaları ile birlikte kişisel verilerinin derneğin amacına uygun olarak toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve kullanılmasını kabul ederler. Ücretliler Gelir Vergisi Destek Derneğine bir e-posta adresi bildirilmiş ise, üye derneğin amacı kapsamında seçilmiş olan bilgilerin kendisine sadece e-posta ile bildirilmesini kabul etmektedir.

§ 4 Üyelik aidatı

 1. Derneğe kabul harcı 15,-- €'dir. Bir kereye mahsus olmak üzere derneğe kabul esnasında alınacaktır. Harç miktarı yönetim kurulu tarafından yeniden tespit edilebilir. Yönetim kurulu üyeliğe kabul harcını azaltabilir veya muaf tutabilir.
   
 2. Miktarı yönetim kurulu tarafından tespit edilen ve üyelere uygun bir şekilde bildirilen üyelik aidatı yıllık olarak alınacaktır. Üyelik aidatının yanı sıra özel bir ücret alınmayacaktır. Vergi mahkemelerindeki bir dava için Mahkeme Giderleri Yasası (GKG) uyarınca oluşan masraflar ve böylesi bir dava ile bağlantılı olarak üçüncü tarafların (örneğin mali müşavir, avukat, vs. gibi) hizmetlerine ilişkin oluşan masraflar, kanun yoluna başvurmuş olan üye tarafından ödenecektir. Aynı husus, AO § 89 Madde 3-5 uyarınca alınan bağlayıcı bilgiler nedeniyle oluşan harçlar için de geçerlidir. Üyenin başvurusu üzerine, giderler dernek tarafından yönetim kurulu kararı ile üstlenilebilir.
   
 3. Üyelik aidatı her seferinde 31 Ocak tarihinde muaccel olmak üzere her bir takvim yılı, ilk üyelik yılı için kabul esnasında ödenecektir.
   
 4. Aidat yükümlüüğü, derneğin sunduğu yardım hizmetlerinden faydalanıp faydalanmamaya bağlı değildir.

§ 5 Derneğin organları

Derneğin organları:

 1. Üye Genel Kurulu
 2. Yönetim Kurulu

§ 6 Üye Genel Kurulu

 1. Üye Genel Kurulu toplantıya, derneğe ilişkin konularda gerekli olduğunda, ancak yılda en az bir kere, faaliyet denetçisinin denetim sonuçlarının en önemli içeriğinin üyelere açıklanmasından sonra üç ay zarfında çağrılacaktır.
   
 2. Üye Denetim Kurulu toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılacaktır. Çağrı, 14 günlük bir süreye uyularak tüm üyelere yazılı olarak yapılacaktır.
   
 3. Olağanüstü Üye Genel Kuruluna çağrı, eğer dernek çıkarları için gerekli olursa veya üyelerin %20'si tarafından amaçlarını ve nedenlerini belirterek yazılı talep edilirse, yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
  a) Cari yıl için aidatını ödememiş olan tüm üyelerin oy kullanma hakkı vardır. Her üyenin bir oy hakkı vardır, ancak bu hak devredilemez ve şahsen kullanılacaktır.
   
 4. Üye Genel Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:
  1. Yönetim kurulunun seçilmesi
  2. Yönetim kurulunun raporunun teslim alınması,
  3. Yönetim kurulu veya üyeler tarafından verilen önergelere ilişkin karar alma.
  4. Faaliyet denetiminin sonuçları ve yönetim kurulunun denetime tabi tutulan mali yılda göstermiş olduğu faaliyetler bağlamında ibrasının görüşülmesi
  5. Tüzük değişiklikleri.
  6. Derneğin tasfiyesi.
    
 5. Üye Genel Kurulu kararları, toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınacaktır. Tüm üyelerin karar ilişkin onaylarını yazılı beyan etmeleri halinde, bir karar Üye Genel Kurulu toplantısı yapılmaksızın da geçerli olacaktır. Tüzüğün değiştirilmesine veya derneğin tasfiyesine ilişkin bir karar için, toplantıda mevcut üyelerin dörtte üçünün olumlu oy kullanması gerekmektedir. Dernek, her bir tüzük değişikliğini yetkili denetim makamına, kararın alınmasından sonra bir ay zarfında bildirmek zorundadır. Değişiklik bildirimine, her bir ilgili belgenin resmi onaylı bir kopyası eklenecektir.
   
 6. Her bir Üye genel Kurulu için, toplantı başkanı ve katip tarafından imzalanacak bir tutanak tutulacaktır.

§ 7 Yönetim Kurulu

 1. Yönetim kurulu iki kişiden oluşur.
   
 2. Yönetim kuruluna atama, 8 yıllık bir süre için Üye Genel Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu, yeniden seçilene kadar görevde kalır. Yönetim kurulu üyeleri, sadece önemli nedenle ve Üye Genel Kurulunun kararı ile görevden alınabilir. Yönetim kurulu göreve tekrar seçilebilir.
   
 3. Yönetim kurulu derneği mahkemeler nezdinde ve mahkeme dışında temsil eder. Her bir yönetim kurulu üyesi, derneği münferiden temsil eder.
   
 4. Yönetim kurulu derneğin faaliyetlerini yürütür, derneğin malvarlığını yünetir ve Üye Genel Kurulunu toplantıya çağırır. Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi, bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya bu kişiler tarafından tespit edilen başka kişilere bir müdür sözleşmesi çerçevesinde devredilebilir.
   
 5. Yönetim kurulu iki kişiden oluşmuşsa, oybirliği gereklidir. Yönetim kurulu BGB § 181'de belirtilen sınırlamalardan muaftır. Yönetim kurulu ile üyeler veya akrabaları arasında yapılacak sözleşmeler, Üye Genel Kurulunun onayına veya kabulüne tabidir. Yönetim kurulu tüzüğe uygun faaliyetlerin gösterilmesi esnasında oluşan giderlerin tazminine ilişkin hakkının yanı sıra, makul bir ücret alma hakkına da sahiptir. Faaliyetlerine ilişkin miktar, Üye Genel Kurulu tarafından tespit edilecektir.

§ 8 Derneğin tasfiyesi

 1. Dernek, Üye Genel Kurulunun kararı ile tasfiye edilebilir. Bunun için, toplantıda mevcut üyelerin dörtte üçünün olumlu oy kullanması gereklidir.
   
 2. Derneğin malvarlığının nasıl kullanılacağına yönetim kurulu karar verecektir.

Tarih Şubat 2014

Danışman arama

Ülke genelinde 300 den fazla danışman hizmetinizdedir.

Avantajlarınız

Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. üyesi olun ve bizim tecrübelerimizden faydalanın.

İletişim

Sorularınız mı var? Bizi aradığınızda tüm sorularınıza beraber çözüm buluruz.

Hizmet numaramız

0561 - 70 75 75