Keyvisual Verein
Doświadczenie. Kwalifikacje.
Zaangażowanie.

Nasz statut

§ 1 Nazwa Stowarzyszenia i siedziba

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi LOHNSTEUERHILFEVEREIN FULDATAL e.V.
   
 2. Stowarzyszenie ma siedzibę w 34233 Fuldatal i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejestrowym w Kassel pod numerem: 2068. Siedziba Stowarzyszenia i jego dyrekcja znajdują się w okręgu Wyższej Dyrekcji Finansowej [Oberfinanzdirektion] we Frankfurcie nad Menem.

§ 2 Cel Stowarzyszenia, świadczenie pomocy w kwestiach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG (Steuerberatungsgesetz - niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym).

 1. Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową pracobiorców. Stowarzyszenie nie jest ukierunkowane na jeden obszar działalności gospodarczej i zachowuje neutralność światopoglądową.
   
 2. Zadaniem Stowarzyszenia jest wyłącznie świadczenie pomocy jego członkom w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG w wersji aktualnie obowiązującej.

  Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia za pomoc w sprawach podatkowych udzielaną w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG.

  Pomoc w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG powinna być udzielana w sposób właściwy, sumienny, z zachowaniem dyskrecji oraz regulacji dotyczących reklamy (§ 8 StBerG).

  Wykonywanie innej działalności gospodarczej w połączeniu ze świadczeniem pomocy w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG jest niedopuszczalne.
   
 3. Stowarzyszenie musi utrzymywać przynajmniej jedną placówkę doradczą w okręgu finansowym, w którym ma swoją siedzibę.

  Utrzymywanie jednostek doradczych w innych okręgach finansowych jest dopuszczalne.

  Pomoc w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG może być świadczona tylko przez osoby przynależące do jednej placówki doradczej.

  Na stanowiska kierowników placówek doradczych Stowarzyszenie może powoływać wyłącznie osoby, które przynajmniej trzy lata prowadziły praktyczną działalność w dziedzinie podatków będących w gestii władz federalnych i krajowych w wymiarze przynajmniej 16 godzin tygodniowo lub które spełniają wymagania określone w ustawie o doradztwie podatkowym.

  Warunki te nie obowiązują, jeżeli na kierownika placówki doradczej powołany zostaje doradca podatkowy, pełnomocnik podatkowy, spółka doradztwa podatkowego lub adwokat, biegły rewident gospodarczy, przysięgły rewident księgowy, spółka biegłych rewidentów gospodarczych lub spółka biegłych rewidentów księgowych.
   
 4. Stowarzyszenie ma obowiązek powiadamiania właściwej dla swojej siedziby i siedziby placówki doradczej Wyższej Dyrekcji Finansowej (Oberfinanzdirektion) we Frankfurcie nad Menem o następujących zdarzeniach:
  1. otwieranie i zamykanie placówki doradczej;
  2. powoływanie i odwoływanie kierownika placówki doradczej;
  3. mianowanie osób, które w imieniu Stowarzyszenia zajmują się świadczeniem pomocy w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG. Oprócz powiadomienia o powołaniu kierownika placówki doradczej Stowarzyszenie zobowiązane jest również powiadomić Wyższą Dyrekcję Finansową we Frankfurcie nad Menem o spełnieniu warunków § 2 ust. 3 zdanie 4 lub zdanie 5 niniejszego statutu.
    
 5. Wszystkie osoby, które w imieniu Stowarzyszenia zajmują się świadczeniem pomocy w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG, zostaną pouczone o swoich obowiązkach wynikających z powyższych zapisów.

  Akta związane ze świadczeniem pomocy w sprawach podatkowych w ramach uprawnienia wynikającego z § 4 Nr. 11 StBerG należy przechowywać przez okres 10 lat po zakończeniu działań prowadzonych przez Stowarzyszenie w sprawie podatkowej danego członka.

  Zobowiązanie to wygasa jednak przed zakończeniem tego okresu, jeżeli Stowarzyszenie wezwało członka do odbioru przedmiotowych akt, a członek ten w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wezwania nie spełnił tego żądania.

§ 3 Członkostwo

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna. Z chwilą przyjęcia do Stowarzyszenia każdy członek wyraża gotowość współdziałania przy realizacji celu Stowarzyszenia wynikającego z przepisów ustawowych i postanowień niniejszego statutu.

  Członkostwo można uzyskać również na czas wsteczny ze skutkiem wstecznym.

  a) Członkostwo, przedawnienie:

  Członkostwo w Stowarzyszeniu uprawnia członka do korzystania z doradztwa Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, o ile została zapłacona należna składka członkowska.

  Członek jest zobowiązany do przedkładania wszelkiej dokumentacji i udzielania informacji wymaganych w związku z doradztwem.

  Nie istnieje prawo do wypłaty zysków z majątku Stowarzyszenia.
   
 2. Przystąpienie do Stowarzyszenia należy zadeklarować na piśmie skierowanym do zarządu; zarząd decyduje o przyjęciu do Stowarzyszenia.
   
 3. Członkostwo kończy się:
  1. W drodze dobrowolnego wystąpienia. Wystąpienie należy zgłosić zarządowi w formie pisemnej do 30 września bieżącego roku kalendarzowego ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wypowiedzenie członkostwa wobec kierownika placówki doradczej jest nieskuteczne.
  2. W drodze wykluczenia. Wykluczenie może mieć miejsce, jeżeli dany członek zalega z płatnością składki przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub w poważny sposób narusza postanowienia statutu lub uchwały organów Stowarzyszenia. O wykluczeniu członka decyduje zarząd w formie pisemnej z podaniem powodów wykluczenia po uprzednim wysłuchaniu członka. Członek ma prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji zarządu o jego wykluczeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania tej decyzji. Odwołanie rozstrzyga najbliższe zgromadzenie członków.
  3. W przypadku śmierci członka.
  4. Na skutek skreślenia z listy członków. Uchwałą zarządu możliwe jest skreślenie członka z listy członków, jeżeli mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia zalega on z zapłatą składek członkowskich. Uchwała w sprawie skreślenia może zostać podjęta dopiero wtedy, kiedy od daty wysłania 2. monitu miną przynajmniej 2 miesiące, a w monicie tym zawarto ostrzeżenie o groźbie skreślenia.
    
 4. Z chwilą zakończenia członkostwa wygasają wszelkie prawa – bez uszczerbku dla obowiązku zapłacenia składki - wynikające z członkostwa.
   
 5. Roszczenia odszkodowawcze członków w stosunku do Stowarzyszenia z tytułu szkód powstałych w związku z wynikającym z zaniedbania naruszeniem obowiązków lub złym doradztwem wygasają w ciągu 3 lat. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą wydania decyzji podatkowej obciążającej członka.
   
 6. Członkowie wraz z przystąpieniem do Stowarzyszenia wyrażają zgodę na pobieranie, przetwarzanie, zapisywanie i wykorzystywanie ich danych osobowych dla realizacji celów Stowarzyszenia. Jeżeli członek udostępni Stowarzyszeniu swój adres e-mailowy, wyraża w ten sposób jednocześnie zgodę na przekazywanie mu wybranych informacji w ramach realizacji celu Stowarzyszenia wyłącznie drogą e-mailową.

§ 4 Składka członkowska

 1. Opłata wpisowa wynosi 15,-- €. Należy ją uiścić jednorazowo z chwilą wstąpienia do Stowarzyszenia. Zmianę wysokości opłaty wpisowej uchwala zarząd. Może on w danym przypadku obniżyć tę opłatę lub zwolnić członka z obowiązku jej uiszczania.
   
 2. Pobierana jest roczna składka członkowska, której wysokość ustala zarząd, i o której członkowie są w odpowiedni sposób informowani. Oprócz składki członkowskiej nie pobiera się żadnego innego wynagrodzenia. Koszty postępowania przed sądem finansowym zgodnie z niemiecką ustawą o kosztach sądowych (GKG) oraz koszty, które w związku z takim postępowaniem powstają w wyniku korzystania z usług osób trzecich (jak np. doradcy podatkowi, adwokaci itp.), ponosi samodzielnie członek wnoszący środek zaskarżenia. To samo dotyczy opłat pobieranych w związku z uzyskiwaniem wiążących informacji zgodnie z § 89 ust. 3-5 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO). Na wniosek członka może decyzją zarządu dojść do przejęcia kosztów przez Stowarzyszenie.
   
 3. Składka członkowska jest płatna każdorazowo za jeden rok kalendarzowy i jest wymagalna zawsze dnia 31 stycznia, natomiast w pierwszym roku członkostwa przy przystąpieniu do Stowarzyszenia.
   
 4. Obowiązek uiszczania składek istnieje niezależnie od korzystania z bezpośredniej pomocy Stowarzyszenia.

§ 5 Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

 1. zgromadzenie członków
 2. zarząd

§ 6 Zgromadzenie członków

 1. Zgromadzenie członków zwoływane jest, jeżeli wymaga tego interes Stowarzyszenia, jednak przynajmniej raz w roku, w ciągu trzech miesięcy po przekazaniu członkom istotnych treści stwierdzeń biegłych rewidentów.
   
 2. Zgromadzenie członków zwoływane jest przez zarząd. Zwołanie zgromadzenia odbywa się w formie pisemnej kierowanej do wszystkich członków z zachowaniem terminu 14 dni.
   
 3. Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia członków, jeżeli wymaga tego interes Stowarzyszenia lub jeżeli żąda tego na piśmie 20% członków, podając cel i powody zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia.
  a) Prawo głosu mają wszyscy członkowie, którzy zapłacili składki za bieżący rok. Każdy członek dysponuje jednym głosem bez prawa przenoszenia. Głosować należy osobiście.
   
 4. Zadania zgromadzenia członków to:
  1. wybór zarządu,
  2. przyjmowanie raportu zarządu,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków przedłożonych zgromadzeniu członków przez zarząd lub członków,
  4. wypowiadanie się w sprawie wyniku badania finansowego oraz udzielanie absolutorium zarządowi za kierowanie Stowarzyszeniem w badanym roku obrachunkowym,
  5. zmiany statutu,
  6. rozwiązanie Stowarzyszenia.
    
 5. Uchwały zgromadzenia członków podejmowane są większością głosów obecnych członków. Uchwała obowiązuje także bez odbycia zgromadzenia członków, jeżeli wszyscy członkowie wyrazili pisemną zgodę na podjęcie tej uchwały. W sprawie uchwały, która zmienia statut lub rozwiązuje Stowarzyszenie, wymagana jest większość trzech czwartych obecnych członków. Stowarzyszenie ma obowiązek zgłoszenia każdej zmiany statutu właściwemu organowi nadzorczemu w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały w przedmiocie tej zmiany. Do zgłoszenia zmiany należy załączyć uwierzytelniony odpis danego dokumentu.
   
 6. Z każdego zgromadzenia członków należy sporządzić protokół, który powinien zostać podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.

§ 7 Zarząd

 1. Zarząd składa się z dwóch osób.
   
 2. Zarząd powoływany jest uchwałą zgromadzenia członków na okres 8 lat. Zarząd pełni funkcję do czasu wyboru nowego zarządu. Odwołanie wyboru członków zarządu możliwe jest tylko z ważnego powodu i dokonywane jest uchwałą zgromadzenia członków. Ponowny wybór jest dozwolony.
   
 3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach sądowych i pozasądowych. Każdy członek zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie.
   
 4. Zarząd prowadzi interesy Stowarzyszenia, zarządza majątkiem Stowarzyszenia i zwołuje zgromadzenie członków. Prowadzenie interesów Stowarzyszenia może zostać powierzone jednemu lub kilku członkom Stowarzyszenia bądź innej osobie przez nich wyznaczonej w ramach umowy o ustanowienie zarządcy.
   
 5. Jeżeli zarząd składa się z dwóch osób, wymagana jest jednomyślność. Zarząd zwolniony jest z ograniczeń § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Umowy między zarządem a członkami zarządu oraz członkami ich rodzin wymagają zgody lub zatwierdzenia zgromadzenia członków. Zarząd, oprócz prawa do zwrotu wszelkich kosztów swojej działalności, jakie wynikną w związku z wykonywaniem zadań statutowych, ma także prawo do stosowanego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za działania zarządu uchwala zgromadzenie członków.

§ 8 Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się uchwałą zgromadzenia członków. Jest w tym celu wymagana większość dwóch trzecich członków obecnych na zgromadzeniu.
   
 2. O wykorzystaniu majątku Stowarzyszenia decyduje zarząd.

Stan: luty 2014

Wyszukiwanie doradców

Ponad 300 doradców do Twojej dyspozycji na terenie całej federacji.

Twoje korzyści

Zostań członkiem Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. i korzystaj z naszego doświadczenia.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Czekamy na Twój telefon i chętnie wspólnie wyjaśnimy wszelkie kwestie.

Nasze infolinie

0561 - 70 75 75